www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวสปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

โรงพยาบาลศรีธัญญา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อายุ 18-60 ปีทุกตำแหน่ง

1. เภสัชกร 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

 

2.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

3.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 

4.นักกิจกรรมบําบัด 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

 

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา เงินเดือน

18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

7.นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

8.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

9.นายช่างเทคนิค (ปวส.) 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา)

 

10.นายช่างเทคนิค (ปวช.) 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา)

 

11.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา

เงินเดือน 11,510 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

12.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-5287800 ต่อ 57830

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งต่ำกว่าปริญญาตรี 100 บาท ปริญญาตรี 200 บาท

ที่อยู่ โรงพยาบาลศรีธัญญา หมู่ที่ 4, 47 ซอย ติวานนท์ 4 แยก 1 ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (๑.๑.๒๕นิ้ว) โดยถ่าย มาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) วุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหน่ง ที่สมัครฉบับจริง พร้อมสําเนาจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร คือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มายื่นแทนก็ได้

 

(๓) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัคร เพศชาย) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับเลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะ และโรงพยาบาลศรีธัญญาจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -