www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2562

- Advertisement -

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2562

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตําแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็กพิการ 49 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: วุฒิการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชายหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๑ – ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่อยู่: ถนน วันลูกเสือ ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์: 045 617 401

การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร

๑ ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้อง และมีหลักฐานครบถ้วน

๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๓ สําเนาวุฒิระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน ๑ ชุด

๔ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จํานวน ๑ ชุด

๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จํานวน ๑ ชุด

๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป

๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือ รับรองการผ่านงานพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด

ทั้งนี้สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเท่านั้น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

 

- Advertisement -

- Advertisement -