www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

SME Bank เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 2 เมษายน 2562

- Advertisement -

SME Bank (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 2 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสํานักใหญ่ SME Bank 6 อัตรา

สังกัด : รายละเอียด ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอเหมาะสมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศของ ธนาคาร การให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ สอบทานสินเชื่อ กลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ การอํานวยสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง หรือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ • มีความรู้ด้านบัญชี สินเชื่อ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ธุรกิจของธนาคารและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• สามารถคิดวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล ประสานงาน และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป MS Officeได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิ๊ก เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนงานเลขานุการผู้บริหาร 3 อัตรา

รายละเอียด

ติดตาม  เร่งรัด  รับชำระหนี้ และบริหารจัดการเพื่อการป้องกันมิให้หนี้ตกชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ  สำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารฯ กำหนด  ประสานงานกับสาขาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้เริ่มค้างชำระ  ติดตามการรับชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกหนี้  ประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและติดตามหนี้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

•เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
•การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร  การบัญชี  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการอำนวยสินเชื่อ  การวิเคราะห์สินเชื่อ  การเร่งรัดติดตามหนี้ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•สามารถขับรถยนต์ รวมถึงมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
•สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
•มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การเจรจาต่อรอง  การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ประกาศเมื่อ 20 มี.ค. 62


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนงานเลขานุการผู้บริหาร

สังกัด :
รายละเอียด

จัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของผู้บริหารระดับสูง  ดำเนินการติดต่อประสานงาน  นัดหมายหน่วยงานภายในและภายนอก  กลั่นกรองเอกสารต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง  ดูแลรับผิดชอบหนังสือรับเข้า-ส่งออก  ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติทั่วไป

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ที่จำเป็นในงานเลขานุการ เช่น การจดบันทึก การร่างหนังสือ  การเขียนรายงานการประชุม
• มีทักษะในการสื่อสาร  การประสานงาน  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  และสามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
• มีความกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบสูง  สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิ๊ก ตั้งแต่บัดนี้ 27 มีนาคม
ที่อยู่ SME  Bank 310 ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -