www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ  ปวส ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-19 กรกฎาคม 2562

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 

เงินเดือน 15,960 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

3.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

4.พนักงานประจําตึก 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท 

– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารบริการ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (วันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับเวลา ๑๕.๒๐ น.) หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และทางเว็บไซต์ www.skh.moph.go.th

มีค่าสมัครสอบ ระดับปริญญาตรี จํานวน 100 บาท และระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 50 บาท


ที่อยู่ 283 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทร.0 3724 3018-20

โทรสาร 0 3724 2531


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สําเนา ปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน กําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -