www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

อบจ นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 71 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวท ปวส ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

รายละเอียด  อบจ.นครราชสีมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 

2.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การ แพทย์ด้านสาธารณสุขและอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่ง แวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

 

3.ผู้ช่วยนิติกร 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท –

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

 

4.ผู้ช่วยโภชนาการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

 

5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

 

7.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง

 

8.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ

 

9.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,285 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

 

10.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม

 

11.ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่าง เครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ 

 

12.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการ จัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา 

 

13.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง เย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ 

 

14.ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา

 

15.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

 

16.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

 

17.ภารโรง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ


การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ อบจ.นครราชสีมา http://koratpao.thaijobjob.com ระหว่างวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 044-251-202

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑ สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) โดยผู้สมัคร จะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร

๒ สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายตามตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมใบอนุญาตฯ จริง) (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา-หนัก)

๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน ๑ รูป (รูปสีและใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตําแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

๔. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนละ ๑ ฉบับ

๕ สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๖ สําเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๗ หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้างซึ่งระบุถึงลักษณะงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา-หนัก)

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย ของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้


ที่อยู่

อบจ.นครราชสีมา

ถนน กำแหงสงคราม ตำบล

ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา 30000

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -