www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 75 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2562

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 75 อัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป อายุ 20-50 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2562

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตําแหน่ง:

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 75 อัตรา

มีวุฒิระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สมัครผ่านออนไลน์คลิกที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488


ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 210 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 10 บาท)


วิธีการสอบคัดเลือก

1 สอบข้อเขียน 100 คะแนน 

2 ทดสอบสมรรถนะร่างกาย (ให้สวมชุดกีฬา) โดยมีเกณฑ์การทดสอบ ดังนี้ 

  1. เพศชาย ประกอบด้วย

(1) วิ่ง 800 เมตร ภายในเวลา 4 นาที 

(2) ลุก-นั่ง (Sit-Up) ต่อเนื่อง 25 ครั้ง

(3) ดึงข้อ ต่อเนื่อง 5 ครั้ง 

  1. เพศหญิง วิ่ง 400 เมตร ภายในเวลา 3 นาที

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1 มีวุฒิระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2 อายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3 เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมและรอบอกวัดได้โดยรอบเสมอราวนม เวลาหายใจออกเต็มที่ ไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร สําหรับเพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ตาบอดสี ตาบอดกลางคืน สายตาสั้นมากกว่า 6 Diopters และผ่านการตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

5 ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ซึ่งมองเห็นในที่เปิดเผย

6 หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจ (อสตร.) โปรดยื่นเอกสารประกอบ

7 ผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานจะต้องทําสัญญาค้ําประกัน

ตามข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้ค้ําประกันจะต้อง เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานของรัฐ ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน โดยหลักทรัพย์ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ เงินเดือนที่จะได้รับในวันที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

สมัครผ่านออนไลน์คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -