www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

“Bike อุ่นไอรัก” มหาดไทยเตรียม จัดงานปั่นจักรยานทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ สานต่อ Bike for Dad

- Advertisement -

Bike อุ่นไอรัก มหาดไทยเตรียมความพร้อม จัดงานปั่นจักรยานทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ สานต่อกิจกรรม Bike for Dad ที่ประสบความสำเร็จเมื่อ 3 ปีก่อน กำหนดวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

อุ่นไอรัก

เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯจํานวน ๑ ชุด ด้วยในการประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรม “Bikeอุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสนามเสือป่า โดยมีพลอากาศโท ภักดี แสงชู-โต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค พร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้

๑. สํารวจเส้นทางและระยะทาง ในการจัดกิจกรรม “Bikeอุ่นไอรัก” โดยให้จังหวัดพิจารณา ใช้เส้นทางจัดกิจกรรม Bike for Dad เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเส้นทางปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bikeอุ่นไอรัก” สําหรับเวลาเริ่มกิจกรรมจังหวัดสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม หรือพร้อมกับ ส่วนกลาง เวลา ๑๕.๐๐ น. รวมทั้งพิจารณาจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ณ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และจุดพักระหว่างทาง ตามความเหมาะสม

๒. สํารวจจํานวนกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม “Bikeอุ่นไอรัก” โดยพิจารณา จากข้อมูลผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. ผลิตเสื้อจักรยาน โดยพิจารณาผู้ประกอบการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มี ศักยภาพเพื่อผลิตเสื้อจักรยานให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดตามข้อ ๒ สําหรับราคาในการผลิต ให้เป็นไปตามกลไกในท้องตลาด ทั้งนี้ สําหรับรูปแบบเสื้อจักรยาน เมื่อสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้จัดส่งให้จังหวัดต่อไป

๔. สํารวจข้อมูลของผู้ประกอบการที่จังหวัดพิจารณาให้ผลิตเสื้อจักรยาน ตามข้อ ๓ ว่ามี ศักยภาพในการผลิตสูงสุดจํานวนเท่าไร และจํานวนเสื้อจักรยานที่ผลิตได้มีจํานวนเพียงพอ หรือไม่เพียงพอ หรือมีจํานวนเกินความต้องการของจังหวัดหรือไม่ กรณีที่มีศักยภาพการผลิตเกินความต้องการของจังหวัด กระทรวงมหาดไทยจะใช้เป็นข้อมูลให้จังหวัดอื่นที่ไม่มีผู้ประกอบการหรือมีผู้ประกอบการแต่มีศักยภาพในการผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ พร้อมรายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง กองกลาง 

อุ่นไอรัก

อุ่นไอรัก กรุงเทพ

เสื้ออุ่นไอรัก

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

รับแจ้งข่าวสารทาง Line คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -