www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รวม 21 อัตรา

- Advertisement -

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ รวม 21 อัตรา วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติทั่วไป

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เว้นแต่ ผู้สมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจําของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
  • ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว
  • สามารถทํางานให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ได้เต็มเวลา

 

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลา 180 วัน หากไม่ผ่านการประเมินผลงานในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ต้องออกจากงาน

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจํานงขอย้ายได้

ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายืนเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือกหากตรวจสอบ พบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะให้ออกจากงานทันที และจะดําเนินคดีอาญา ตามความเหมาะสมต่อไป

ผู้สมัครซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจํา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

  • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งสูงกว่าพนักงานระดับ 7 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุหรือปรับวุฒิให้ดํารงตําแหน่งคุณวุฒินี้มาก่อน

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการบรรจุหรือปรับวุฒิให้ดํารงตําแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครนี้ ยกเว้นผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่เดิม ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ว่าด้วย สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างประจํา

 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางาน (ปรับวุฒิ) จะต้องปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน ที่ได้รับการบรรจุไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจํานงขอย้ายได้

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุตามตําแหน่งและสังกัดที่มีอัตราว่างหากไม่สามารถ ไปปฏิบัติงานได้ถือว่าสละสิทธิ โดยต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 50 วัน หน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้สอบคัดเลือกได้ จะยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทนจนกว่าผู้สอบคัดเลือกได้จะทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบ 60 วัน และได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้แล้ว

๔. การสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกรอกใบสมัคร

เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน ประกาศ” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1#

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ รวม 21 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัคร

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัคร

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -