www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เปิดรับสมัครงาน จํานวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2561

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่


บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เปิดรับสมัครงาน จํานวน 34 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านใต้ของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลัง และแจ้งกลับไปครับ**

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 34 อัตรา

ตําแหน่งพนักงาน

1. พนักงานปฏิบัติการ สาขาอุบลราชธานี จํานวน 1 อัตรา

อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. 

 

2. พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ จํานวน 1 อัตรา

อายุ 23 ปีขึ้นไป ปริญาตรี สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3. พนักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 2 อัตรา

อายุ 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

4. พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา จํานวน 1 อัตรา

อายุ 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 

5. พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา

อายุ 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการตลาดและการขาย สาขาบริหารธุรกิจ หรือการบริหารจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

6. พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา

อายุ 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการตลาดและการขาย สาขาบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

7. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา

อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาดและการขาย สาขาบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

8. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า จํานวน 1 อัตรา

อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

9. หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบํารุง จํานวน 1 อัตรา

อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ สาขาการจัดโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการขนส่งวิศวกรรมยานยนต์

 

10. หัวหน้าหน่วยงานสาขา อุบลราชธานี จํานวน 1 อัตรา

อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ สาขาการจัดโลจิสติกส์ สาขาการจัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

11. ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณบัญชีและการเงิน จํานวน 1 อัตรา

อายุ 35 ปีขึ้นไป ปริญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินธนาคาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

***คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตำแหน่ง ดูในประกาศฉบับเต็ม คลิ๊กเพื่อโหลดประกาศที่นี่

 

ตําแหน่งลูกจ้าง

1. ลูกจ้างขับรถยกสูง จํานวน 2 อัตรา อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

2. ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ จํานวน 2 อัตรา อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

3. ลูกจ้างคลังสินค้า จํานวน 14 อัตรา อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

4. ลูกจ้าง Call Center จํานวน 2 อัตรา อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

5. ลูกจ้างธุรการคลังสินค้า จํานวน 1 อัตรา อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. ลูกจ้างช่างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า สาขาเครื่องกล

***คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตำแหน่ง ดูในประกาศฉบับเต็ม คลิ๊กเพื่อโหลดประกาศที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร 

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th  หรือดาวน์โหลดที่นี่ >>> ใบสมัครตำแหน่งพนักงาน ใบสมัครตำแหน่งลูกจ้าง <<< และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ บริษัท ไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210โทรศัพท์ 0-2531-3704 ต่อ 301 หรือยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอํานวยการ ในวันและเวลาทําการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ให้มีเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

  • ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ระบุว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร โดยระบุคะแนนหรือแต้มเฉลี่ยที่ได้ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
  • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ให้นําหลักฐานต้นฉบับ พร้อมสําเนามาแสดง
  • รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
  • หลักฐานทางทหาร
  • หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมี)
  • เอกสารทุกชิ้นทุกหน้า ให้เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

เว็บไซต์ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -