www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธค.61

- Advertisement -

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.3 ปวช ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

หางานภาคกลางเพิ่มเติมได้ที่นี่


โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา

* ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการลูกจ้าง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างชั่วคราว พศ. 2554

1.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 414 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

2.ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา 1 อัตรา (ชาย) ค่าจ้างวันละ 300 บาท

  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่
  • ได้รับวุฒิไม่ตำ่กว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

 

3.ตําแหน่งพนักงานบริการ 7 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6

 

4.ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ หรือมีวุฒิ ม.3

 

5.ตําแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 373 บาท

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

6.ตําแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ หรือมีวุฒิ ม.3

 

7.ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 309 บาท

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


การรับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยโดยขอและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 ใน วันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตึกอํานวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และทาง www.Phetchabunhospital.com (ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบดูประกาศรายชื่อฯ ด้วยตนเอง)


หลักฐานการรับสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป

2.สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่ สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ (ตัวจริง)

3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

6.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ


โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร 056-717600

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -