www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-26 ธค.61

- Advertisement -

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ม.3 – ม.6 ตั้งแต่วันที่ 14-26 ธันวาคม 2561

หางานในนครราชสีมาคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

1. พนักงานเปล 1 อัตรา

อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ 6,552 บาท

 

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ 6,552 บาท

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตรต้องมีรับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ 6,552 บาท

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า และได้รับใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ 6,552 บาท

เพศชายหรือหญิง อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

 

5.พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ 6,552 บาท

เพศชายหรือหญิง อายุ18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ

 

6. พนักงานบริการ (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 1 อัตรา 

อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ 6,552 บาท

 

7. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา 

อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวแรกบรรจุ 6,738 บาท

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อาคารอํานวยการชั้น 2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 14-26 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.00-16.00 น.) 

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก, วิธีการสอบคัดเลือก และกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารอํานวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา หรือทางเว็บไซต์ www.dnrh.go.th โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา


เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร

๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา แต่งกายสุภาพ โดยถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป

.๒ สําเนาประกาศนียบัตร,สําเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๕ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ (ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

๖ สําเนาใบผ่านเกณฑ์ (สด.๔ หรือ สด.๔๓) จํานวน ๑ ฉบับ

๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จากสถานพยาบาลของรัฐ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ซึ่งผู้สมัครจะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วยผลการตรวจสุขภาพดังต่อไปนี้

๗.๑ ผลการตรวจการตั้งครรภ์ (UPD (เฉพาะเพศหญิง) จํานวน ๑ ฉบับ

๗.๒ ผลการตรวจสารเสพติด (Amphetamine) จํานวน ๑ ฉบับ

๗.๓ ผลการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบ (Hep Bs-Ag/Ab) จํานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่าสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย


โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ที่อยู่: 345/5 หมู่ 6 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์: 044-395-000

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -