www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา ม.3 ม.6 ปวช ปริญญาตรี รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่ โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,960 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท

(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

(2) มีความรู้ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน) หรือ

 

3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

4. ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์

 

5. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ต่อ ๖๐๔๔๗-๖๐๔๔๙ และทางเว็บไซต์ WWW.Suanprung.go.th


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป

(๒) วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนา (สําเนาจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ) โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉบับจริงพร้อมสําเนา เฉพาะตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (สําเนาจํานวน ๑ ฉบับ)

(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –

นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ใบสําคัญ

ทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๖) หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย


ดาวนโหลดไฟล์สมัครงานที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -