www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา ตั้งแต่ 17-26 ธค.61

- Advertisement -

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวส. ตั้งแต่วันที่ 17-26 ธันวาคม 2561

หางานในเขตกรุงเทพคลิ๊กที่นี่


ประกาศ โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา

1.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.) อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 10,200  บาท

2.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) อัตราว่าง 1 อัตรา  เงินเดือน 10,200  บาท

3.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) อัตราว่าง 5 อัตรา  เงินเดือน 10,200  บาท

4.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส.) อัตราว่าง 2 อัตรา  เงินเดือน 10,200  บาท

5.ตําแหน่ง พนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวช.) อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 8,300  บาท

6.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราว่าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท

7.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (วูฒิ ม.3+ใบรับรอง) อัตราว่าง 9 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท

8.ตําแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (วุฒิ ม.6 + มีใบประกาศ) อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท

9.ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) (วุฒิ ม.3 – ม.6) อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

10.ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (วุฒิ ม.3 – ม.6) อัตราว่าง 9 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

11.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก (วุฒิ ป.6) อัตราว่าง 2 อัตรา   เงินเดือน 7,590 บาท

  1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ คนงาน (วุฒิ ม.3 – ม.6) อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  2. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร (วุฒิ ป.6) อัตราว่าง 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

14. ตำแหน่ง พนักงานประจําตึก  (วุฒิ ป.6) อัตราว่าง 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

*ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ทุกตำแหน่งเช็ครายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติมจากไฟล์ประกาศอีกครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอํานวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 17-26 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2640-9537-46 ต่อ 1300-1 กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 4 มกราคม 2562


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)

(2) สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหน่งที่สมัคร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตัวจริงพร้อมสําเนาจํานวน อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (สําหรับ ตําแหน่งที่กําหนดให้ต้องมีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง) จํานวน 1 ฉบับ

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

(5) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ ทหาร (ถ้ามี) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน 1 ฉบับ

(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหน่งใดที่กําหนดให้ใช้ประสบการณ์ แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง)

ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย


โรงพยาบาลสงฆ์

445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-640-9537

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -