www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 43 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ป.6  ม.3 ปวช. ปริญญาตรี  สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

โรงพยาบาลสงฆ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

 

1. เภสัชกร 1 อัตรา  (วิชาชีพเฉพาะ)

 • เงินเดือน 15,920 บาท

 

2. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา  (วิชาชีพเฉพาะ)

 • เงินเดือน 15,950 บาท

 

3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

 • เงินเดือน 12,240 บาท
 • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

4. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

 • เงินเดือน 8,300 บาท
 • วุฒิปวช.  และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

5. ผู้ช่วยพยาบาล 9 อัตรา

 • เงินเดือน 8,300 บาท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานด้านนี้ และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรผุู้ ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจบมัธยมต้นสายสามัญ  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจบมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ

 

6. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

 • เงินเดือน 8,300 บาท
 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

 

7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • วุฒิ ม. 3  หรือ ม.6 หรือมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านนนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

8. พนักงานประจําห้องยา 1 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • วุฒิ ม. 3  หรือ ม.6 หรือมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านนนี้

 

9. พนักงานซักฟอก 2 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • วุฒิ ป.6 หรือมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านนนี้

 

10. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • วุฒิป.6 หรือปวช.
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารราเป็นพิเศษ

 

11. พนักงานบริการ (คนงาน) 1 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • วุฒิม.3 – ม.6สายสามัญ

 

12. พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • วุฒิ ป.6

 

13. พนักงานประจําตึก 2 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • วุฒิ ป.6

 

14. พนักงานพิธีสงฆ์ 1 อัตรา

 • เงินเดือน 7,590 บาท 
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ได้รับเปรียญธรรม 5 ประโยค

 

*** อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ***

*** ตำแหน่งที่ 1- 8 ต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ***

 


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและ แผนงานประเมินผล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่  22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  (ภาคเช้า เวลา 80.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 640 9537- 46 ต่อ 1300 – 1 หรือดูได้ที่ www.priest-hospital.go.th โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ


สถานที่รับสมัคร

ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอํานวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3   เลขที่ 445 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2640-9537-45 ต่อ 1300-1


เอกสารในการสมัคร

หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน 1 ฉบับ

2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5  นิ้ว หรือ 3 X 4 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จํานวน 3 รูป (เขียนชื่อ- นามสกุล หลังรูปถ่าย)

4) ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

6)สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องจบการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร เช่น ใบสุทธิ  ประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรอื่น  พร้อมฉบับจริง จํานวน 2 ฉบับ  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ในวีนปิดรับสมัครมายื่นแทนได้  

7) สำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ต้องมีตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) จำนวน 1 ฉบับ

8) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ใช้ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)

9) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9  สด.43 หรือ สด.8  กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

*** ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน  “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

 

- Advertisement -

- Advertisement -