www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พค.62

- Advertisement -

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 51 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 43 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


2.พนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคําสั่ง โดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด งานบํารุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จําเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


3. พนักงานเปล จํานวน 7 อัตรา

เงินเดือน 7590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อม ดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบําบัด โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 714 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4271-1615 ต่อ 2306 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง อยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้

(๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (เฉพาะบางตําแหน่ง) จํานวน ๒ ฉบับ

ในกรณีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้อง อยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ

(๖) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกินหรือใบผ่านเกณฑ์ทหาร จํานวน ๒ ฉบับ

(๗) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. (พ.ศ.๒๕๓๕)

(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสําเนาซึ่งผู้สมัครรับรองสําเนา ถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย


โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เลขที่ 1041 ถ.เจริญเมือง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-711615

http://www.sknhospital.go.th/

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -