www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มค.62

- Advertisement -

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไปจนถึงปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

1. นักกายภาพบําบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 510 บาทต่อวัน

เพศหญิง 18 – 35 ปี  

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชากายภาพบำบัด

 

2. พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา ค่าจ้าง 510 บาทต่อวัน

เพศชาย-หญิง 18 – 35 ปี  

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้น 1

 

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 410 บาทต่อวัน

เพศชาย-หญิง 18 – 35 ปี  

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา ตามแต่ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะเห็นชอบว่าปฏิบัติหน้าที่ได้

 

4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าจ้าง 408 บาทต่อวัน

เพศชาย-หญิง 18 – 35 ปี  

ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อ จากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

5. ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา ค่าจ้าง 370 บาทต่อวัน

เพศหญิง 18 – 35 ปี  

๑. มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และผ่านการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ม.3 หรือ ม.6 สายสามัญ

 

6. ช่างกายอุปกรณ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 370 บาทต่อวัน

เพศชาย 18 – 35 ปี 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ วิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม ซึ่งมี ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางกายอุปกรณ์ หรือทางเทคนิคกายอุปกรณ์ ซึ่งมี ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓ ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

 

7. ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 306 บาทต่อวัน

เพศหญิง 18 – 35 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

 

8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) 2 อัตรา ค่าจ้าง 306 บาทต่อวัน

เพศหญิง 18 – 35 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน

 

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) 1 อัตรา ค่าจ้าง 306 บาทต่อวัน

เพศชาย-หญิง 18 – 40 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน

 

10. พนักงานประจําห้องยา 1 อัตรา  ค่าจ้าง 306 บาทต่อวัน

เพศชาย 18 – 35 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

 

11. พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา  ค่าจ้าง 297 บาทต่อวัน

เพศชาย-หญิง 18 – 40 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

 

12. พนักงานบริการ (การพยาบาล) 2 อัตรา  ค่าจ้าง 297 บาทต่อวัน

เพศหญิง 18 – 35 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

 

13. พนักงานบริการ (กายภาพบําบัด) 1 อัตรา  ค่าจ้าง 297 บาทต่อวัน

เพศหญิง 18 – 35 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

 

14. พนักงานประจําตึก 1 อัตรา  ค่าจ้าง 297 บาทต่อวัน

เพศชาย 18 – 35 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

 

15. พนักงานเปล 1 อัตรา  ค่าจ้าง 297 บาทต่อวัน

เพศชาย 18 – 35 ปี  

วุฒิ ม.3 – ม.6 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่


การรับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (ข้อเขียน) ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี และทาง FB

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ถ่ายมาไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป

2.สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการ เรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมา พร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

5.หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ

6 .ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย


โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 

227 ถนน สระบุรี – หล่มสัก ตำบล สระประดู่ อำเภอ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -