www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลลําปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 -10 มค.62

- Advertisement -

โรงพยาบาลลําปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 32 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. อายุ 18-40 ปี อัตราค่าจ้าง 310 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 4 -10 มกราคม 2562

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ประกาศ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 32 อัตรา

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา

2. พนักงานบริการ (คนงาน) 11 อัตรา

3. พนักงานบริการ (เปล) 1 อัตรา

ทุกตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 310 บาทต่อวัน  วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. อายุ 18-40 ปี  สามารถเข้าเวรเป็นกะได้


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลลําปาง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลลําปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ณ บอร์ดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนว มินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลําปาง และในเว็บไซต์ www.lph.go.th

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป

๒ สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน อย่างละ 1 ฉบับ

๓ สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบประกาศนียบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรอง ว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร) พร้อมใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ จํานวน 1 ฉบับ

๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) จํานวน 1 ฉบับ (หมายเหตุ : หากได้รับการคัดเลือกและเรียกให้มารายงานตัวปฏิบัติงาน จะต้องมาตรวจสุขภาพกับแพทย์ ของโรงพยาบาลลําปางอีกครั้ง ก่อนเข้ารับการจัดจ้างและจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลลําปาง หากตรวจสุขภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ทางโรงพยาบาลลําปางมีสิทธิพิจารณาการเข้าทํางานของท่านตามความ เหมาะสม)

๕ ใบสําคัญทางการทหาร (สด.๘), (สด.๔) หรือ (สด.๔๓) จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับเพศชาย)

๖ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล ใน หลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ

๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อ รับรองสําเนา ถูกต้องทุกฉบับ


โรงพยาบาลลำปาง

280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร. 0-5423-7400

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -