www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

๑. ตําแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง วันละ 700 บาท

-เพศชาย หรือหญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี 

-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางจิตวิทยาคลินิก 

-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

 -ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด 

-ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

๒. ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 35 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง วันละ 700 บาท

-เพศชาย หรือหญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

-ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด 

-ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

๓. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง วันละ 420 บาท

-เพศชาย หรือหญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 

-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

-ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

 -ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด 

 

๔. ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

-เพศชาย หรือหญิง อายุ ๒๐-๓๕ ปี 

-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 -เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

-ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

 -ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

๕. ตําแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

-เพศชาย อายุ ๒๐-๓๕ ปี ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

-ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด 

-ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด 

 

๖. ตําแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานทั่วไป 2 อัตรา 

อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

-เพศชาย อายุ ๒๐-๔๐ ปี 

-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

-ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

๗. ตําแหน่ง พนักงานบริการ (ทําความสะอาด) 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

-เพศชาย หรือหญิง อายุ ๒๐-๕๐ ปี ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.๖) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)หรือเทียบเท่า

-เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

-ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด การรับสมัคร ดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

๒)สําเนาวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (พร้อมนําตัวจริงมาตรวจสอบด้วย)

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๓)บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ ๔)ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสําเนา

จํานวน ๑ ฉบับ ๕)สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมนําตัวจริงมาตรวจสอบด้วย)

5) สําเนาหนังสือแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.4หรือ สด.๔๓ (พร้อมนําตัวจริงมาตรวจสอบด้วย) ๗) หลักฐานหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือรับรองประสบการณ์การทํางานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่าสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย


ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

๑. ตําแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก อัตรา 100 บาท 

๒. ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตรา 100 บาท 

๓. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน อัตรา ๕๐ บาท 

๔. ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตรา ๕๐ บาท 

๕. ตําแหน่ง พนักงานเปล อัตรา ๕๐ บาท 

๖. ตําแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานทั่วไป เพศชาย) อัตรา ๕๐ บาท 

๗. ตําแหน่ง พนักงานบริการ (ทําความสะอาด) – ๕๐ บาท


สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่วัน ที่ 13-30 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669
ที่อยู่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 รณชัยชาญยุทธ ซอย 13 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -