www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 62

- Advertisement -

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 48 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 1. เภสัชกร 2 อัตรา เงินเดือน 16,920 -19,680 บาท (ปริญญาตรีเฉพาะทาง)
 2. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท (ปริญญาตรีเฉพาะทาง)
 3. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท (ปริญญาตรีเฉพาะทาง)
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท (ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์)
 5. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
 6. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการจัดการ)
 7. เจ้าพนักงานธุรการ 12 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท (ปวส.ทุกสาขา)
 8. เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท (ปวส.ทุกสาขา)
 9. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท (ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์)
 10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม /ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 11. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์
 12. นักงานประจําห้องยา 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)
 13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3-ม.6)
 14. พนักงานเปล 5 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3-ม.6)

เช็คคุณสมบัติโดยละเอียดคลิ๊กที่นี่


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล ตึกสิรินธร ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ ๒ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาค บ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) **โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ แนบพร้อมใบสมัคร

(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ กํากับไว้ด้วย **หลักฐานการสมัครให้นําฉบับจริงมาด้วย**


โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ดาวน์โหลดไฟล์รับสมัครได้ที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -