www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครงาน 82 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธค. 61 

- Advertisement -

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแหน่ง 82 อัตรา มีงานไม่จำกัดวุฒิ จนถึงปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  20 ตำแหน่ง  82 อัตรา

1.ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หญิง)

จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 452 บาท

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

 

2.ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 552 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ ทางเวชระเบียน

 

3.ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 562 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระบบเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

4.ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 562 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยี หัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

5.ตําแหน่งนักโภชนาการ

จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 552 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระบบเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัช ศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้า สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

6.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จํานวน 1 อัตรา วันละ 407 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพณิชยการ

 

7.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

จํานวน 2 อัตรา (หญิง 1 ชาย 1)

อัตราค่าจ้าง วันละ 407 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพณิชยกรรม

 

8.ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 450 บาท

 • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

9.ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 450 บาท

 • ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง เวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ เทียบเท่า
 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางเวชกิจฉุกเฉิน

 

10.ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ชาย)

จํานวน 2  อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 407 บาท

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • วุฒิปวส. เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน

 

.11.ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 407 บาท

วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

 

12.ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 337 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

 

13.ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง)

จํานวน 28 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

14.ตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 

15.ตําแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

16.ตําแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

 

17.ตําแหน่งพนักงานบริการ (ชาย)

รปภ. จํานวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

บริการงานเอกสารต่างๆ ของทางราชการ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

18.ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร  (ศาสนาอิสลาม)

จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

 • เพศหญิง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • มีความรู้ความสามารถในการเตรียม/ปรุง/จัด/บริการอาหาร
 • รูปร่างสมส่วน ไม่เป็นโรคติดต่อ
 • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบในงานบริการ

 

19.ตําแหน่งพนักงานทั่วไป

ทําความสะอาดอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชายจํานวน 3 อัตรา หญิงจํานวน 12 อัตราอัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท

 • อายุ 18 – 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

 

20.ตําแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์

จํานวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง ตามผลการปฏิบัติงาน

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 •  จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง หรือ 330 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถาบันที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

 


เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 • สําเนาประกาศนียบัตรหรือสําเนาปริญญาบัตร  จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จํานวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
 • สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหาร (กรณีเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)  จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งที่ขอ)

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Tel.075-340250 Fax.075-343066

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ยังหางานไม่ได้!ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -