www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 1. พนักงานห้องปฏิบัติการ (รังสีเทคนิค) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา 
 2. พนักงานห้องปฏิบัติการ (เทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา
 3. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา
 4. พนักงานห้องปฏิบัติการ (เทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา
 5. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (คอมพิวเตอร์) เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา
 6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา
 7. พนักงานสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา
 8. ช่างซ่อมครุภันฑ์ประจําสํานักงาน 2 อัตรา งินเดือน 11,500 บาท ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า)
 9. ช่างซ่อมเครื่องทําความเย็น 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า สาขาช่างยนต์
 10. พนักงานจัดทําข้อมูลประมวลผล 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส.สาขา การจัดการ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี
 11. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท ปวช.สาขาทางพณิชยการ 
 12. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท (ม.3-ม.6)
 13. พนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท (ม.3-ม.6)
 14. พนักงานบริการ 5 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท (ม.3-ม.6)

*ทุกตำแหน่งอายุ 18 – 40 ปี


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม หน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า โรง พยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562 ในเวลาราชการทุกวัน โทร 0-25347234
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
171 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน
เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

หลักฐานการสมัคร

๑ บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ

๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป

๓ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนําสําเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดา หรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

๕ กรณีเป็นชายให้นําสมุดประจําตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียน กองประจําการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการ (สด.๔๓) พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ

๖ ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทําการสมรสแล้วให้ถ่ายสําเนาใบสําคัญการสมรสไปแสดงด้วย จํานวน ๑ ฉบับ

โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -