www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี รับสมัคร 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธค.61

- Advertisement -

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.ปวส. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงานหรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

-สามารถอยู่เวรได้

 

2.พนักงานประจําห้องทดลอง 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีความรู้และความสามารถในหน้าที่นี้ สามารถอยู่เวรได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ช่วยสํารวจและ เก็บตัวอย่างในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ ทดลอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทดลอง ทําความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

3.พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรู้และความสามารถในหน้าที่นี้ และสามารถอยู่เวรได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในการบริการทางการพยาบาลในห้องผ่าตัด ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติในการตรวจสอบคัด กรอง ความถูกต้องของผู้รับการผ่าตัด เช่น ตรวจสอบชื่อ – ชื่อสกุล ประเภทการผ่าตัด เคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อม อุปกรณ์ที่ติดมากับผู้เข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น และทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

 

4.พนักงานประจําตึก 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท

วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีความรู้และความสามารถในหน้าที่นี้ และสามารถอยู่เวรได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน ที่ต้องบริหารจัดการ ดูแล จัดทําความสะอาด อาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย และการเก็บรักษาทําความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5,นายช่างเทคนิค 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบํารุงรักษา ตรวจซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สํารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยคํานวณราคารายการและประมาณ ราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

6.ผู้ช่วยช่างทั่วไป 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท

วุฒิ. ม.3 – ม.6 และสามารถอยู่เวรได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร

สมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอํานวยการ (ชั้น 2) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 ธันวาคม 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

– สอบสัมภาษณ์ ทุกตําแหน่ง

– สอบปฏิบัติและคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– สอบปฏิบัติ ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป


หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1″ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป

2) วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

3) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ (จากโรงพยาบาลของรัฐบาล)

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5) ใบสําคัญการสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

572 ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก

อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: 034 587 800

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -