www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 ธค.61

- Advertisement -

โรงพยาบาลปากช่องนานา สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 14 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 ธันวาคม 2561

หางานในภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลปากช่องนานา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา


๑. ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างวันละ 680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

๒. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

๒. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

๓. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน PCC หนองสาหร่าย และหน่วยจ่ายกลางของ โรงพยาบาลปากช่องนานา) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

๔. ตําแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

๕. ตําแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีและไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. ไม่กําหนดวุฒิการศึกษา

๓. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

๖. ตําแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบให้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์  044-313-870 ต่อ 404, 416 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลปากช่องนานา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานาและทางเว็บไซต์ http://www.pnnh.go.th


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) ปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร และ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมเอกสารฉบับจริงมาแสดง)

(๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดํา แต่งกายสุภาพและถ่ายครั้งเดียวกัน

จํานวน 1 รูป

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ทะเบียนสมรส ,ทะเบียนหย่า ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ (๖) สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ ไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

400 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง  นครราชสีมา 30130

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -