www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลปัตตานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างเหมาบริการ 71 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 ธค.61

- Advertisement -

โรงพยาบาลปัตตานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 71 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หางานภาคใต้เพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ตำแหน่งที่ โรงพยาบาลปัตตานี เปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 71 อัตรา

๑) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพศหญิง จํานวน 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

๒) ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ เพศหญิง จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท

อายุ 24 -35 ปี ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

 

๓) ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล  เพศหญิง จํานวน 10 อัตรา เงินเดือน 7,200 บาท

วุฒิ ม.6 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี จากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร

 

๔) ตําแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพศหญิง จํานวน 32 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท

วุฒิ ม.6  มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่

 

๕) ตําแหน่ง พนักงานบริการ เพศชาย / หญิง จํานวน 7 อัตรา  เงินเดือน 6,552 บาท

วุฒิ ม.3  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

 

๖) ตําแหน่ง พนักงานเปล  เพศชาย จํานวน 6 อัตรา  เงินเดือน 6,552 บาท

วุฒิ ม.3  

 

๗) ตําแหน่ง พนักงานซักฟอก เพศชาย จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท

วุฒิ ม.3  

 

๘) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  เพศชาย จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท

 วุฒิ ม.3  มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 40 ปี (นับแต่วันที่รับสมัคร)  ได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภท ๒ หรือสูงกว่าและไม่หมดอายุ


การรับสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (แต่งกายสุภาพ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลปัตตานี หรือโหลดใบสมัครจากที่นี่ คลิ๊กเพื่อโหลด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

โรงพยาบาลปัตตานีจะดําเนินการประกาศวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปัตตานี และทางเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลปัตตานี ที่ www.pattanihos.com


หลักฐานและเอกสารที่ให้นํามายื่นในวันสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป

2.สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่ สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ

3.สําเนา Transcript of record จํานวน ๑ ฉบับ

4.สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (สําหรับตําแหน่งที่ต้องใช้ใบอนุญาต) จํานวน ๑ ฉบับ

5.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

6.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

7.หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๔ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จํานวน ๑ ฉบับ

8.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ

เอกสารข้อ  2 – 7 ให้เขียนคํารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐ


ที่อยู่

โรงพยาบาลปัตตานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

2 ถนน หนองจิก ตำบล สะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

เบอร์ติดต่อโทร 073-711-010

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -