www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 23 อัตรา ตั้งแต่ 28 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 23 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษา – ปวช-ปวส. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

โรงพยาบาลชลประทาน รายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ดังนี้

 

1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  

วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

  • ค่าจ้าง 590 บาท/วัน

 

2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

วุฒิ ปวช. พานิชยการ  บริหารธุรกิจ

  • จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 480 บาท/วัน

 

3. ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน  4 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลังสำเร็จระดับมัธยมศึกษา 1 ปี

  • ค่าจ้าง 480 บาท/วัน

 

4. พนักงานบริการ (ซักฟอก) จํานวน 1 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง

  • ค่าจ้าง 440 บาท/วัน

 

5. พนักงานบริการ จํานวน  9 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง

  • ค่าจ้าง 440 บาท/วัน

 

6. พนักงานบริการ (ซ่อมบำรุง) จํานวน 2 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง

  • ค่าจ้าง 440 บาท/วัน

 

7. พนักงานบริการ (หมอนวดแผนไทย) จํานวน 2 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง

ผ่านหลักสูตรการนวดแผนไทยไม่ต่ำกว่า 120 ปี

มีประสบการณ์ในการนวดน้ำมัน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

  • ค่าจ้าง 440 บาท/วัน

 

8. พนักงานบริการ (พนักงานเปล) จํานวน 1 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง

  • ค่าจ้าง 440 บาท/วัน

 

9. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 2 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง

  • ค่าจ้าง 440 บาท/วัน

 

10. พนักงานบริการ (คนครัว) จํานวน 2 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง

  • ค่าจ้าง 440 บาท/วัน 

 


การรับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 ในวัน และเวลาทําการ ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร.02-502-2345 ต่อ 3665 หรือ 02-502-2308 สามารถ Download ใบสมัครงานได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th

ที่อยู่ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120โทร.02-502-2345 

หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่าย 3 X 4 ซ.ม.  2 รูป 

2. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สมัคร  

3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

6. ผลการเอกซเรย์ปอด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

7. ผล HBsAg, Anti-HBs (เฉพาะตําแหน่งที่ ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานบริการ)

8. ผลตรวจการได้ยิน 9. ผลสมรรถภาพการมองเห็น, การได้ยิน และ Urine amphetamine (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถ)

10. wa Anti-HAV IgG, HBsAg, Anti-HBs, Stool Culture for salmonella  (rectal swab) (เฉพาะตําแหน่งที่ แม่ครัว) (หมายเหตุ : ตามตารางแนวทางการตรวจสุขภาพบุคลากร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน)

11. เอกกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทํางาน เหตุผลที่ลาออก(กรณีที่มีประสบการณ์ทํางานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทํางานมาก่อน/เพิ่งสําเร็จการศึกษา)

12. สําเนาใบแจ้งสถานะทางการทหาร

13. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครไม่ตรงกัน)

 


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -