www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธค.61

- Advertisement -

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2561

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป น้ําหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม


คุณวุฒิของแต่ละตําแหน่งมีดังนี้

๑. ตําแหน่ง พนักงานพัสดุ ชั้น ๒ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สําเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft Word, powerpoint, excel และพิมพ์สัมผัสได้อย่างน้อย 35 คําต่อนาที (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,300 บาท จํานวน 2 อัตรา

 

๒. ตําแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น ๑ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สําเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft Word, powerpoint, excel และพิมพ์สัมผัสได้อย่างน้อย 35 คําต่อนาที (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 2 อัตรา

 

๓. ตําแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สําเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft Word, powerpoint, excel และพิมพ์สัมผัสได้อย่างน้อย 35 คําต่อนาที (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 อัตรา

 

๔. ตําแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สําเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (เพศชาย) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft Word, powerpoint, excel และพิมพ์สัมผัสได้อย่างน้อย ๓๕ คําต่อนาที (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 2 อัตรา

 

๕.ตําแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี) มีประสบการณ์ในการทํางานผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันสอบ (มีหนังสือรับรองการผ่านงาน) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft Word, powerpoint, excel และ พิมพ์สัมผัสได้อย่างน้อย 35 คําต่อนาที (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,300 บาท จํานวน 1 อัตรา


การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 50  บาท สอบถามโทร 053-245-784 ต่อ 128

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ กองบังคับการ โรงพยาบาล ค่ายกาวิละ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ www.fortkawila.com

การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ


การดําเนินการสอบคัดเลือก (วิชาที่สอบ ๑๐๐ คะแนน)

๑ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 30 คะแนน

๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 30 คะแนน

๓ คอมพิวเตอร์ 20 คะแนน

๔ สัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน


การประกาศผลการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และ เว็บไซต์ ของ รพ.ค่ายกาวิละ www.fortkawila.com โดยเรียงลําดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับ โดยจะต้องเป็นผู้สมัครสอบที่ได้ค่าคะแนน แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ และได้ค่าคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ


เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง)

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน (๖ เดือน) จํานวน ๓ รูป

๒. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ

๓. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา จํานวน ๑ ฉบับ

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร, บิดา และมารดา จํานวน ๑ ฉบับ

๕. ใบสําคัญทางทหาร (สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) จํานวน ๑ ฉบับ

๖. ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จาก โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก จํานวน ๑ ฉบับ

๗. ผลตรวจสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จาก โรงพยาบาลทหารบก จํานวน ๑ ฉบับ

๘. ผลเอกซเรย์ปอด จากโรงพยาบาลทหารบก จํานวน ๑ ฉบับ

๙. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดาในกรณี เสียชีวิต (ถ้ามี) หรือสําเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา (กรณีหย่า) จํานวน ๑ ฉบับ


โรงพยาบาลกาวิละ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 285 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-245-784

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -