www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เปิดสอบ กพ. ภาค ก.ปี 62 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

- Advertisement -

เปิดสอบ กพ. ภาค ก.ปี 62 (รอบทั่วไป) ระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

เปิดสอบ กพ. ภาค ก.ปี 62

เปิดสอบ กพ. ภาค ก.ปี 62

รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

การกําหนดเลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้

๖๒ – Xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๑ – XXXXXX (ลําดับที่)

 

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผล การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

การกําหนดเลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้

๖๒ – Xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๒ – XXXXXX (ลําดับที่)

 

๓. ระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. การกําหนดเลขประจําตัวสอบ

เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้

๖๒ – x (รหัสศูนย์สอบ) – ๓ – XxXxx (ลําดับที่)

 

๔. ระดับปริญญาโท

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาโท

หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

การกําหนดเลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้

๖๒ – x (รหัสศูนย์สอบ) – ๔ – xx (ลําดับที่)


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๒”  หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ไม่เว้นวันหยุดราชการ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 230 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ” และ

สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่อย “ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ”

เปิดสอบ กพ 2562

ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผล การทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษข้างต้น สามารถส่งสําเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ ในระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ

โหลดประกาศรับสมัครสอบ กพ คลิ๊ก

เปิดสอบ กพ. ภาค ก.ปี 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -