www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่ 23 – 29 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

เปิดสอบครูผู้ช่วย กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 30 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน
หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


เปิดสอบครูผู้ช่วย กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 30 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ: ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวม 30 อัตรา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอนุบาล/ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
10. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและแบบประเมินประวัติและ ประสบการณ์ ได้ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ www.pknpeo.go.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บ้านหนองหิน) ๓๒๙/๑ หมู่ ๒ ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -