www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้าง 35 อัตรา ตั้งแต่ 19 – 27 พย.61

- Advertisement -

เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 35 อัตรา มีงานไม่จำกัดวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สัญญาจ้าง 1-2 ปี สมัครด้วยตนเองที่เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2561

หางานราชการในจังหวัดชลบุรีคลิ๊กที่นี่


เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก สรรหาพนักงานจ้าง 35 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่ขอวุฒิ
 • กองช่าง(งานสวน) 2 อัตรา
 • กองช่าง(งานสาธารณูปโภค) 1 อัตรา
 • กองช่างสุขาภิบาล 2 อัตรา
 1. ตําแหน่ง ภารโรง (กองช่างสุขาภิบาล) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่ขอวุฒิ
 2. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (งานป้องกันฯ สํานักปลัดฯ) จํานวน 19 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่ขอวุฒิ

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ช่วยนิติกร(งานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ กฎหมาย
 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ (งานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารรัฐกิจ รัฐประสาสนศาสตร์
 3. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี สาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง
 5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(กองการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 / 15,000 บาท ไม่ขอวุฒิ / วุฒิปริญญาตรี (อ่านเพิ่มในใบแนบท้าย)
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม) จํานวน 1 อัตรา 11,400 บาท วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า (วุฒิสูงกว่านี้ฐานเงินเดือนสูงขึ้น)
 7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (กองช่าง งานสาธารณูปโภค) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ ขอใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี
 8. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ ขอใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี

**เช็คคุณสมบัติทุกตำแหน่งโดยละเอียดในประกาศแนบท้ายข่าวนี้อีกครั้ง


กําหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สํานักงาน เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ เบอร์ติดต่อ 0-3819-3500-1 หรือ 0-3819-3500-2 ต่อ 319 ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 12 ธันวาคม 2561 

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

 


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จํานวน 2 รูป

3. ใบรับรองแพทย์

4. สําเนาหลักฐานการศึกษา

5. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีสมัครพนักงานขับรถยนต์)

6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

** เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับทุกแผ่น **


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐ


ใบประกาศรายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง ที่เปิดรับเข้าทำงานใน เทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

ยังหางานไม่ได้! ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ที่มา เทศบาลเมืองแสนสุข

- Advertisement -

- Advertisement -