www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครพนักงานจ้าง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 42 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

เทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 42 อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาต (ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด

 

2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาลชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

 

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

-ได้รับประกาศนียบัตรชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 

4. พนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชํานาญเหมาะสมในงานที่จะปฏิบัติ

-มีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ที่ได้ปฏิบัติว่ามีทักษะไม่ต่ำกว่า 5 ปี

มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภท 3

 

5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา

เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน “ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน “ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

-มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชํานาญเหมาะสมในงานที่จะปฏิบัติ

-มีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน

ที่ได้ปฏิบัติว่ามีทักษะไม่ต่ำกว่า 5 ปี -มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภท 3

 

7. ผู้ช่วยช่างไม้ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

-มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชํานาญเหมาะสมในงานที่จะปฏิบัติด้านช่างไม้

-มีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ว่ามีทักษะไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

8. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

 

9. ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกําหนด

 

10. แม่ครัว 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

-มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติ

-มีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ว่ามีทักษะไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

11. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

-ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

 

12. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ประเภทผู้มีทักษะ

-ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี และ ทักษะบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะ เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก

-ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานและ

-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติ การสอน หรือหนังสือรับรองสุทธิที่คุรุสภาออกให้

 

พนักงานจ้างทั่วไป ไม่จํากัดวุฒิ

13. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

14. คนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท

15. พนักงานดับเพลิง 15 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สํานักปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายสุภาพ)
ที่อยู่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
เทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สํานักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง WWW.Saensukcity.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-38193-500-2 ต่อ 320

1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน 2 รูป
2 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3 สําเนาบัตร
3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครที่รับรองว่าไม่เป็นโรค ต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานเทศบาล
5 สําเนาใบสําคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็น เพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ
6 สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมขนส่งทางบก จํานวน 1 ฉบับ (กรณีตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
7 หนังสือรับรองการทํางาน กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้มีทักษะ จํานวน 1 ฉบับ
8 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัวและ หรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
9 สําเนาใบคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
“สําเนาเอกสารที่ยืนในการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ*

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -