www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่ 22 -31 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ป.6 ปวช ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 22 -31 กรกฎาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 •  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 ตามกฎหมาย 
 • เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

 • มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 • มีประสบการณ์และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปีโดย โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

3.ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ทาง ก.จ ก.ท หรือ ก.อบต กำหนดว่าใช้สมัครได้

4.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กจ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

 

5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กจ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

 

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

– วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยก็ต)  หรือทางอื่นที่ กจ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

 

พนักงานจ้างทั่วไป

เงินเดือน 9,000 บาท 

 • ไม่ต่ำกว่าวุฒิ ป.6 และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

1. นักการ  4 อัตรา  ( รับ – ส่งหนังสือนอกและในหน่วยงาน รวมถึงงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  )

2. คนงาน 4 อัตรา

3. คนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา 

4. คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์ 2 อัตรา

5. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ภารโรง) 2 อัตรา

 

งานทักษะ ไม่จำกัดวุฒิ

พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา   

เงินเดือน 9,000 บาท

 • มีความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกดับเพลิงจากทางราชการ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

การรับสมัคร

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2552 ในวัน และเวลาราชการ โทร.0-3240-300 ต่อ 2214   มีค่าสมัครตำแหน่งละ 50 -100 บาท

ที่อยู่

 46/1 ถนน ราชวิถี ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000  โทรศัพท์: 032 403 888

หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป

4) ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติในข้อ 2. 1 (4) ของประกาศนี้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

6)สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องจบการศึกษาภายในวันที่รับสมัคร เช่น ใบสุทธิ  ประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรอื่น  พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

7) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์  สําหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พร้อมฉบับจริง

8) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

9) สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9  สด.43 หรือ สด.8  กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ 

10) เจ้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

 

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -