www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธค.61

- Advertisement -

เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ และตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2561

หางานในชลบุรีคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่


เทศบาลเมืองหนองปรือ ปนะกาศรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  20 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท 

ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือสถาณประกอบการณ์ที่ได้รับอนุญาติถูกค้อง

2. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างเก่า)

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงาน 6 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จํากัดวุฒิ

2. พนักงานเทศกิจ 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

3. ยาม 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จํากัดวุฒิ มีทักษะเกี่ยวกับงาน ร่างกายแข็งแรง

4. คนงานประจํารถขยะ 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จํากัดวุฒิ

5. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท วุฒิ ม.3 ขึ้นไป


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียม 100 บาท

เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี 

111 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

โทรศัพท์: 0-3893-3100   โทรสาร: 0-3893-3122


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

เทศบาลเมืองหนองปรือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ชั้น 1 สํานักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ และทางเว็บไซต์ www.nongpruecity.go.th


หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันสุดท้ายของการรับสมัครโดยให้ยื่น ใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสําเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้ (เอกสารการสมัครถ่ายสําเนาขนาดเท่า A4 เท่านั้น)

๑. ใบสมัครสอบ

๒. สําเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) จํานวน 1 ฉบับ

๓. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัคร รับรองหลังรูปด้วย จํานวน 3 รูป

๖.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลกําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วัน ตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ

๗. หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งรับรองว่ามีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้มีทักษะ

๘. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

๙. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (ส.ด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวน 1 ฉบับ


กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เทศบาลเมืองหนองปรือ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๕ สํานักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร มารายงานตัวเข้ารับการเลือกสรร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. หากผู้มีสิทธิ สอบ ๆ มารายงานตัวภายหลังจากที่ได้เริ่มดําเนินการสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -