www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 41 อัตรา วุฒิ ป.6 ปวช-ปวส ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

ปวช ปวท ปวส อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทาง อื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

2. พนักงานขับรถยนต์ 9 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. เพศชาย

๒. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

๓. มีความรู้ความสามารถและชํานาญในหน้าที่

๔. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก

๕. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

 

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

วุฒิ ปวช ปวท ปวส อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี โท เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

 

5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ สาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ สาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ สาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

8. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ สาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

9. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สาขาวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ หรือ

๒. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

10. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ สาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงาน 15 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

2. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป

๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดการเอกสาร

๔. มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานด้านเอกสารและ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับงาน


การรับสมัคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น ๒ เทศบาล เมืองสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2562ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๑-๑๐๒๑ ทางเสียงตามสาย และบอร์ด ประชาสัมพันธ์เทศบาล 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ชุด โดยมีผู้รับรองใบสมัครซึ่งเป็นข้าราชการประจํา ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ เป็นต้นไป พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ส่งให้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

หลักฐานการสมัคร

๑ ใบสมัครเข้าทํางาน (ขอได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)

๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร จํานวน ๑ ฉบับ

๕ สําเนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งไม่แสดงว่าเป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตําแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป

๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือสําเนาบัตรประกันสังคม)

หมายเหตุ เอกสารตาม ๒ ๕ ๗ ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้าง เป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ บอร์ดงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ สํานักงานเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -