www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา 18-31 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เทศบาลเมืองศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

*อายุ 18-60 ปี

1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท

  • มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน11,400 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตําแหน่งนี้ได้

3.คนครัว (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน11,400 บาท

  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

 

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

4. ภารโรง จํานวน 2 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ

เงินเดือน 10,000 บาท


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
ถนนเจิมจอมพล จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์  0-3832-7888

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานอื่น ดังต่อไปนี้

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก (ชุดสุภาพ) และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่าย ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป

(๒) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือใบสําคัญแสดงการจบการศึกษา และระเบียนแสดงผล การเรียน (Transcript of Report) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง ซึ่งเป็นคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งที่สมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติต้องก่อนหรือไม่ หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นฉบับ ภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) สํานาใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับ สมัครวันสุดท้าย และในอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งผู้ช่วยครู)

(๖) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานครัว การประกอบอาหารมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๕ ปี (สําหรับตําแหน่ง คนครัว)

(๗) ใบรับรองแพทย์ปริญญา (ฉบับจริง) ซึ่งได้ทําการตรวจรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

(๘) หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น)

(๙) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ให้สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคํา รับรองว่าสําเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมตัวบรรจงของผู้สมัคร และลงวันที่ที่สมัคร กํากับไว้ทุกฉบับ


ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เทศบาลเมืองศรีราชา

ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.- บาท สําหรับตําแหน่งต่อไปนี้

– ผู้ช่วยครู 

(๒) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50.-บาท สําหรับตําแหน่งต่อไปนี้

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

– คนครัว 

– ภารโรง


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -