www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่ 7-15 พย.61

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

เทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 49 อัตรา มีงานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวส ปริญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 -15 พฤศจิกายน 2561

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

หางานอื่นเพิ่มเติมในปทุมธานีคลิ๊กที่นี่ (มีอัพเดทเรื่อยๆ)

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


เทศบาลเมืองลาดสวาย เปิดสอบคัดเลือก สรรหาพนักงานจ้างจำนวน 49 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1.พนักงานจ้างทั่วไป มีความสามารถทั่วไปที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะของ บุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนสอนในสถาบันศึกษาใดเป็นเฉพาะผู้นั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทักษะบุคคลที่กําหนดจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงาน นั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการ ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลเมืองลาดสวาย 

 1. ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 2. ผู้ช่วยนักผังเมือง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาผังเมือง วิศวกรรมโยธา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม
 3. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็อกทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช็คจากใบประกาศด้านล่างอีกครั้ง)
 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิ ม.ต้น มีใบขับขี่ประเภท 2 ประสบการณ์ 5 ปีพร้อมใบรับรอง
 5. ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิ ปวช.บัญชีพาณิชย์ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ผ่านบัญชีไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต
 6. ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา (อัตราจ้าง) เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า มีใบประกอบวิชาชีพครู
 7. ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา (อัตราจ้าง) เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาศึกษาศาสตร์ เอกอนุบาลการศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า มีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็ควุฒิจากใบประกาศสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่นี่


พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลเมืองลาดสวาย 

 1. คนงานทั่วไป 23 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ / คนงานมีหลายแผนก กรุณาเช็คสายงานในใบประกาศอีกครั้ง คลิ๊กที่นี่อยู่ส่วนล่างของใบประกาศ
 2. คนงานประจำรถขยะ 13 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ
 3. คนงานหน่วยกู้ชีพ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องผ่านหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 4. แม่ครัว 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ (ทำอาหารอร่อยเป็นใช้ได้)
 5. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ
 6. แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ

การรับสมัครสอบ และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ที่จะสมัครสอบสามารถขอ และยื่นใบสมัครสอบได้ที่สํานักงานเทศบาล เมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบมีสิทธิเลือกสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทําการสอบคัดเลือกในอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สํานักงาน เทศบาลเมืองลาดสวาย โทรศัพท์ 02-198-7091 – 93 ต่อ 206 และทางเว็บไซต์ www.ladsawai.co.th


เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นใบสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 1 รูป

2. สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

5.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

6.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -