www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

 

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

*ทุกตำแหน่งงานไม่จำกัดวุฒิ แต่ขอทักษะ อายุ 18-60 ปี

1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท 

คุณสมบัติ

  • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องดับเพลิงและ น้ํายาเคมีต่าง ๆ หรือ
  •  ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้

 

2. พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด) 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท 

คุณสมบัติ

  • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
  • มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย

 

3. พนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

4. พนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

5. คนงานทั่วไป กองช่าง 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

6. ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

7. พนักงานขับรถยนต์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 5 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท 

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

8. คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

9. พนักงานขับรถยนต์ (กองช่างสุขาภิบาล) 3 อัตรา

เงินเดือน 9,000บาท 

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

10. คนงานทั่วไป (กองช่างสุขาภิบาล) 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท 

มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่


การสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครตัวยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่ 

สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์ 0-5661-2119


หลักฐานการรับสมัคร 

1. หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือหลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมสําเนา ภาพถ่าย จำนวน  1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 2 รูป

3. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ข้อ 1 (4 ) ซึ่งออกไว้ ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ

5. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบทหารกองเกิน (สด. 4 ) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อม สําเนาจํานวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรสหรือเอกสารในการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

7. หนังสือรับรองของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลไม่ต่ํากว่า ระดับ 4 ถ้าเป็น ข้าราชการทหาร ตํารวจ ไม่ต่ํากว่าร้อยเอก

8. หลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 1, 3, 5 และ 6 ให้นําตัวจริงมาด้วยเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ ตรวจสอบเอกสารและจะคืนเอกสารตัวจริงให้

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้มีผู้สมัครเขียนคํารับรองเจ้าเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -