www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน 26 อัตรา มีทั้งไม่จำกัดวุฒิ และจำกัดวุฒิ

- Advertisement -

เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี เปิดรับสมัครงาน เป็นพนักงานจ้าง จํานวน 12 ตําแหน่งรวม 26 อัตรา มีทั้งไม่จำกัดวุฒิ และจำกัดวุฒิ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30  ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561

 

เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง จํานวน 12 ตําแหน่งรวม 26 อัตรา

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ทุกตำแหน่งอายุขั้นต่ำ 18-60 ปี สมัครได้

1. สํานักปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

2. สํานักคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 2 อัตราเงินเดือน 10840 บาท (ปวท.)/ 11500 บาท (ปวส.)

*** วุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า สาขาวิชา หรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์

*** วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การ จัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

 

3. กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวท./ปวส.) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10840 บาท / 11500 บาท

*** วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

*** ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) ไม่จำกัดวุฒิ (มีใบอนุญาติประเภท 1 ประสบการณ์ 5 ปี  มีหนังสือรับรอง)

 พนักงานจ้างทั่วไป

 • ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 • ตําแหน่ง คนสวนจํานวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ (มีความรู้ในการจัดสวน) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี โท เอก เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง(ดูเพิ่มเติมในใบประกาศ ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 2 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี โท เอก เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง (ดูเพิ่มเติมในใบประกาศดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่)

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวท./ปวส.) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10840 บาท / 11500 บาท

*** วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

*** ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท ๑) จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) ไม่จำกัดวุฒิ (มีใบอนุญาติประเภท 1 ประสบการณ์ 5 ปี  มีหนังสือรับรอง)

 • ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท ๒)  จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) ไม่จำกัดวุฒิ (มีใบอนุญาติประเภท 1 ประสบการณ์ 5 ปี  มีหนังสือรับรอง)

พนักงานจ้างทั่วไป 

 • ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 2 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

5 กองวิชาการและแผนงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

***วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ถูกกำหนดเฉพาะว่ารับตำแหน่งนี้ได้ 

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 1 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

6. กองการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

***วุฒิปริญญาตรี โท เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

 • ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ แต่ขอประสบการณ์ 5 ปี มีหนังสือรับรอง
 • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จํานวน 1 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

7. กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท ๑)  จํานวน 1 อัตรา 

เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) ไม่จำกัดวุฒิ (มีใบอนุญาติประเภท 1 ประสบการณ์ 5 ปี  มีหนังสือรับรอง)

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ตําแหน่ง นักการ จํานวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 7  พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสํานักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. ใบสมัครสอบแข่งขัน (ขอรับได้ที่สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ

2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน และสําเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ (ฉบับภาษาไทย) จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

5. สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (ประเภท ๑ หรือ ประเภท ๒) จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)

6. หนังสือรับรองประสบการณ์ 5 ปี จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์/ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ))

7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครรับรองหลังรูปด้วย

8.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ

9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (ส.ค. 9) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ

10. เทศบาลเมืองบ้านสวนไม่รับสมัครบุคคลที่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และ สถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านสวน และทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านสวน www.bansuan.go.th

โทรศัพท์ 038-184555

สำนักคลัง  กด 2
สำนักปลัด กด 3
กองช่าง กด 4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กด 5
กองการศึกษา กด 6
กองวิชาการและแผนงาน กด 7
กองสวัสดิการสังคม กด 8

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

รับแจ้งข่าวสารทาง Line คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -