www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 48 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช.ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปริญญาตรีทุกสาขา

2. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปริญญาตรีเฉพาะทาง

3. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปริญญาตรีเฉพาะทาง

4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปริญญาตรีเฉพาะทาง

5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปริญญาตรีเฉพาะทาง

6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปริญญาตรีเฉพาะทาง

7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ

8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ

9. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ

10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ ปวช.พาณิชยการ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานดับเพลิง 5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

2. ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

3. คนงาน 12 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

4. คนงานกวาดถนน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

5. คนงานประจํารถขยะ 7 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

6. นักการ 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี
เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ สํานักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น ๓ (สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและ เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะทําการติดประกาศไว้ที่บริเวณชั้นล่างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง และบริเวณชั้น ๓ หน้าห้องสํานักปลัดเทศบาล

กําหนดการเลือกสรรในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยให้รายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสํานักงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง

๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย

๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๓. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๕. สําเนาปริญญาบัตร สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สําเนาประกาศนียบัตร ที่แสดง ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นํา หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจอนุมัติภายในปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (เฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาไทย) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกคณิตศาสตร์)

๗. สําเนาใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา)

๘. หนังสือรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตําแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

๙. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับพนักงาน เทศบาล

๑๐. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร หรือหลักฐานอื่นๆ จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาเอกสารที่ยืนในการสมัคร ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองเอกสาร ด้วยตนเองทุกฉบับ

เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -