www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

เทศบาลสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


เทศบาลสมุทรสาคร ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา

*งานไม่จำกัดวุฒิ อายุ 18-60 ปี (ชาย/หญิง) รายละเอียดเพิ่มเติมดูท้ายประกาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

๑ สํานักปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง

– ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง จํานวน ๒ อัตรา

 

๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ตําแหน่งคนงานกวาดถนน จํานวน ๓ อัตรา

– ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน ๒ อัตรา

– ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา

 

๓ กองการประปา

งานผลิต ฝ่ายผลิต

– ตําแหน่งพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน ๑ อัตรา

งานซ่อมบํารุง ฝ่ายบริการและซ่อมบํารุง – ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์


การรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2562 ณ หน้าห้องงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ทุกวันในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร
ถนนสุคนธวิท อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1208

เทศบาลนครสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และทําการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน ๓ รูป ให้เขียนชื่อ – สกุล ด้านหลังรูป)

(๒) บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

(๓) ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด

(๔) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

(๕) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

(๖) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ (ถ้ามี)

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


งานราชการ 62

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -