www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2552

- Advertisement -

 เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ – ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 -26 กรกฎาคม 2552

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เทศบาลนครเชียงใหม่  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้าง 

   1. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,00 บาท

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,285บาท

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางตํานการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,285บาท

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิต)

   4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา

เงินเดือน 13,285 บาท

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สําารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา

   5.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

 • งานไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเศยขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะมีหนังมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป

เงินเดือน 10,000 บาท  งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่

 •  พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
 •  คนงานทั่วไป 11อัตรา
 •  เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมขอตยานยนต์ 3 อัตรา
 •  คนสวน 1 อัตรา
 •  ภารโรง 1 อัตรา
 •  ภารโรง (งบอุดหนุน) 1 อัตรา
 •  แม่ครัว 2 อัตรา

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ โปรดแต่งกายชุดภาพ 

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300.


หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 3 X 3.5 ซม ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จํานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)

2. วุฒิการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร       โดยจะต้อง สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาปริญญาบัตร สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สําเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

7. หนังสือรับรองการทํางาน กรณียื่นสมัครในตําแหน่งพนักงานจ้างตาม ภารกิจ(ทักษะ)

8. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก กรณีสมัครในตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ฉบับ

9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครไม่ตรงกัน)

 

โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -