www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่ 24 ธค. 61 – 3 มค. 62

- Advertisement -

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ถึง ม.3 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62

หางานชลบุรีคลิ๊กที่นี่


เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ  อายุ 18-60 ปี 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 7 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะ ของบุคคลดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ


พนักงานจ้างทั่วไป อายุ 18-60 ปี

1. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

  •  ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล / ปฐมวัย (อายุระหว่าง 0-3 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกายอารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล / ปฐมวัย ต่อไป
  • อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก (0-3 ปี) แทน บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 

 2. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้

– ปฏิบัติงาน รับส่งหนังสือ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร เดินหนังสือในสํานักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นใด ซึ่งมิใช้งานเกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ หรืองานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

3. ภารโรง 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

– ปฏิบัติงาน เปิด – ปิด สํานักงาน ทําความสะอาด บริเวณอาคารสถานที่และดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการมิให้สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3834-8205ถึง 6 ต่อ 312

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และผ่านทางเว็บไซต์ www.Chaoprayasurasak.go.th

วัน เวลา และวิธีการเลือกสรร ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สํานักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง และ พฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ การทดสอบทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้ คะแนนการประเมินสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


หลักฐานที่ใช้สมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๒ รูป

๒. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ชุด (ฉบับภาษาไทย) ระเบียบผลการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๖. สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๔ หรือ สด.๔๓

หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

๗. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น


เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี

เลขที่ 8 หมู่ 1 ถนนสายท่อน้ำ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 0-3834-8205-6

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -