www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 84 อัตรา 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 84 อัตรา วุฒิ ม.3 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ทุกตำแหน่งเงินเดือน 10,000 บาท

1. ยาม 1 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า),

2. พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)

3. พนักงานวิทยุ 1 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)

4. พนักงานดับเพลิง 7 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)

5. คนงาน กองช่าง เพศชาย 30 อัตรา (ไม่จํากัดวุฒิ)

6. คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17 อัตรา (ไม่จํากัดวุฒิ)

7. คนงานประจํารถขยะ 16 อัตรา (ไม่จํากัดวุฒิ)

8. ผู้ดูแลเด็กทั่วไป 1 อัตรา (วุฒิม.3 ปวช. ปริญญาตรีทางการศึกษา)

9. นักการ 5 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)

10. ภารโรง 3 อัตรา (ไม่จํากัดวุฒิ)


วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาสถานที่ราชการที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เลขที่ 8 หมู่ 1

ถนนสายท่อน้ำ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 0-3834-8205-6


หลักฐานที่ใช้สมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

จํานวน ๒ รูป ๒. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ชุด (ฉบับภาษาไทย)

ระเบียบผลการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๖. สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๔ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

๗. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และผ่านทางเว็บไซต์ www.Chaoprayasurasak.go.th

วัน เวลา และวิธีการเลือกสรร

เลือกสรรในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สํานักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง และ พฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ การทดสอบทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้ คะแนนการประเมินสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์สํานักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และผ่านทางเว็บไซต์ www.Chaoprayasurasak.go.th

โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -