www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 87 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 87 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิจนถึงปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่


รายละเอียด เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 15 อัตรา

ตําแหน่งที่รับสมัคร

สํานักการคลัง

๑. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท มีใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี

กองช่าง

๒. ตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา  (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย กําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๓. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๔. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างสํารวจ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรม สํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๕. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท มีใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๖. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท มีใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี

กองการศึกษา

๗. ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

๒. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานและ ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ

๓. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

๘. ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท มีใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี


พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 72 อัตรา

สํานักปลัดเทศบาล

๑. ตําแหน่งนักการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 เงินเดือน 10,000 บาท

 สํานักการคลัง

๒. ตําแหน่งนักการ 4 อัตรา วุฒิ ม.3 เงินเดือน 10,000 บาท

กองช่าง

๓. ตําแหน่งคนงาน 32 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔. ตําแหน่งคนงาน  27 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท

กองการศึกษา

๕. ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  3 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,000 บาท

๖. ตําแหน่งภารโรง 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท


วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาสถานที่ราชการที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงาน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมิณสมรรถนะในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์


หลักฐานที่ใช้สมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว

(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๓ รูป

๒. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ชุด (ฉบับภาษาไทย) สําเนาใบปริญญาบัตร และระเบียบผลการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

๖.สําเนาหนังสือรับรองการผ่านงานไม่ต่ํากว่า ๕ ปี จํานวน ๑ ฉบับ

๗. สําเนาใบขับขี่ และสําเนาใบขับขี่ประเภท ๒ (สําหรับตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) จํานวน ๑ ฉบับ

๘. สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๔ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

๙. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น


เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เลขที่ 8 หมู่ 1 ถนนสายท่อน้ำ ตำบลหนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230

ดาวน์โหลดไฟล์รับสมัครของ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -