www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 ตำแหน่ง 109 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ม.3-ม.6 ปวช.- ปวส.ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

งานราชการ 62

ประกาศ เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 ตำแหน่ง 109 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป 

*ทุกตำแหน่ง อายุ 18-60 ปี

1.นักการ จํานวน 17 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

-ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

2.เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

– มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

 

3.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 13 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

4.พนักงานเทศกิจ จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

5.พนักงานดับเพลิง จํานวน 13 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ํายาเคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

6.ภารโรง สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 3 อัตรา 

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

7.คนงาน จํานวน 15 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

8.คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ จํานวน 13 อัตรา 

เงินเดือน 9,000 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่


พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการจัดเก็บรายได้ จํานวน 4 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– วุฒิ ปวช. ปวท.ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การ จัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

 

10.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

-วุฒิ ปวช. ปวท.ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

11.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

-วุฒิ ปวช. ปวท.ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง

 

12.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

-วุฒิ ปวช. ปวท.ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

 

13.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จํานวน 5 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

-วุฒิ ปวช. ปวท.ปวส.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

14.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

-วุฒิ ปวช. ปวท.ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง เย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

 

15.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

-วุฒิ ปวช. ปวท.ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปัตยกรรม

 

16.ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ การบริหารจัดการ กีฬา การฝึกและการจัดการการกีฬาหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

17.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

18.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง

 

19.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การ แพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การ กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์เภสัชศาสตร์ จิตวิทยาหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ทหรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉ พาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

20.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

21.ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ประวัติศาสตร์โบราณคดีสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ รัฐศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

22.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท (มีค่าครองชีพชั่วคราว)

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ที่ได้ปฏิบัติ

– มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายโดยได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

23.พนักงานขับเครื่องจักรกล(ขนาดกลาง) จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการและ

1. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 ตามกฎหมาย และ ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

24.พนักงานขับเครื่องจักรกล (ขนาดหนัก) จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการและ

1. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 ตามกฎหมาย และ ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

การรับสมัคร

ผู้ที่จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สํานักงาน เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในวันและ เวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท โดยให้มีสิทธิสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียว ซึ่งหากตรวจพบว่าบุคคลใดสมัครสอบมากกว่า 1 ตําแหน่ง เทศบาลนครอุดรธานี จะตัดสิทธิ์ตําแหน่งที่สมัครเพิ่มภายหลัง โดยจะถือตําแหน่งที่ผู้มาสมัครในครั้ง แรกเป็นตําแหน่งที่ถูกต้อง
เทศบาลนครอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 4 และทางเว็บไซต์เทศบาลนคร อุดรธานี www.udoncity.go.th

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร เทศบาลนครอุดรธานี

๑. ใบสมัครขอเข้าทํางาน

๒. ใบสําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (สําหรับตําแหน่งที่กําหนดวุฒิ)

๓. สําเนาทะเบียนบ้าน

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

๕. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดําถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๖.ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)

๗. สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (สําหรับผู้สมัครในตําแหน่งที่กําหนดต้องมี)

๘. หนังสือรับรองประสบการณ์ ๕ ปี สําหรับตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

(ขนาดกลาง,ขนาดหนัก)

๘. สําเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ *หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่กําหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิในการจ้าง เป็นพนักงานจ้าง

โหลดไฟล์รายละเอียดการสอบได้ที่นี่

เทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ 1 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -