www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ม.3-ม.6 ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่


เทศบาลนครระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท

– มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

 

2.ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท

– มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

 

3.ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท

– มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

 

4.ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

 

5.ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

6.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

– มีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างเดิมด้วย

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

พนักงานจ้างทั่วไป

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท

1. คนงานทั่วไป 9 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

– ไม่จํากัดวุฒิ

 

2.พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

– วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 

3. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

– วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 

4. ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

– วุฒิ ม.6 ขึ้นไป


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากําลัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่ วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3862-0111 ต่อ 203

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบ

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา)

๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา)

๓ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศกําหนดโรคลักษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา)

๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันรับสมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (เขียนชื่อ – สกุลด้านหลังรูป)

๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย) , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

สำนักงาน เทศบาลนครระยอง

ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345

 

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -