www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงาน 56 อัตรา ไม่ขอวุฒิ อายุ 18-60 ปี เปิดรับสมัคร 8 – 16 พย. 61

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศรับสมัครงาน คัดสรรบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 56 อัตรา งานทักษะตามตำแหน่ง ไม่ขอวุฒิการศึกษา  เปิดรับสมัคร 8 – 16 พย. 61 สมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

หางานในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศรับสมัครงาน คัดสรรหาพนักงานจ้าง 56 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) 

ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางจำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ อายุ 18 – 60 ปี เงินเดือน 15,000 บาท

  • มีความรู้และทักษะตามตำแหน่งงาน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 ตามกฎหมายมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ อายุ 18 – 60 ปี เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพแล้ว)

  • มีความรู้และทักษะตามตำแหน่งงาน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมายมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป  (ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน)

ทุกงานไม่จำกัดวุฒิ อายุ 18 – 60 ปี เงินเดือน 9,000 บาท

1 .ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างท่อ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 31 อัตรา

  • สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักการช่าง จำนวน 9 อัตรา
  • กองสาธารณสุขฯ จำนวน 21 อัตรา

7. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา


กำหนดเวลา สถาณที่ รับสมัครงาน

สามารถติดต่อ ขอใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 07621-4306 ต่อ 309

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  • ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาล นครภูเก็ต ชั้น 3

หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศกำหนดโรคลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันสมัคร

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

7. สำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาไทย (ถ้ามี)

8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย)


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐไฟล์ประกาศดาวน์โหลดได้ที่นี่

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ที่มา เทศบาลนครภูเก็ต

- Advertisement -

- Advertisement -