www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 50 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

1.พนักงานขับรถยนต์ 10 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

– มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการออกให้

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

2.พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

– มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการออกให้

 

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จํากัดวุฒิ) 

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท

เงินเดือน 9,000 บาท

1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 5 อัตรา

2. คนงาน 34 อัตรา


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7621-4306 ต่อ 309

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพร้อมกําหนดวันสอบคัดเลือกตําแหน่งต่างๆ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ที่อยู่ เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 


หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๒ สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๓ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศกําหนดโรคลักษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันสมัคร

๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๒ สําเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับภาษาไทยเท่า

๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ ในกรณีเป็นตําแหน่ง ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน

เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -