www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 48 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง จํานวน 48 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภูเก็ตคลิ๊กที่นี่

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตําแหน่ง ดังนี้

๑. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จํานวน 5 อัตรา

๒. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 10 อัตรา

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครงานพนักงานจ้างทั่วไป

ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน 9,000 บาท

๑.ผู้ช่วยช่างท่อ จํานวน 1 อัตรา

๒.พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา

๓.เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จํานวน 2 อัตรา

๔. คนงาน จํานวน 26 อัตรา

– สํานักการช่าง จํานวน 2 อัตรา

– กองสาธารณสุขฯ จํานวน 24 อัตรา

๕. คนสวน จํานวน 2 อัตรา

๖. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งละ 100 บาท และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งละ 50 บาท


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๑ มีสัญชาติไทย

๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐ


การรับสมัคร

สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 3 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามรายละเอียด โทร 0-7621-4306 ต่อ 306 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก กําหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ตําแหน่งต่างๆ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 8 กุมภาพันธ์

หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เทศบาลนครภูเก็ต มีดังนี้

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๓ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศกําหนดโรคลักษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันสมัคร

๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๗ สําเนาหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาไทย (ถ้ามี)

๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย)


เทศบาลนครภูเก็ต

52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374

ดาวน์โหลดไฟล์รับสมัครงานได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -