www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 125 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และทั่วไป รวม 125 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ถึง ม.3 ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2562

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)

– พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๓ อัตรา

– พนักงานดับเพลิง จํานวน ๒ อัตรา

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน ๓ อัตรา

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน ๒ อัตรา

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน ๑ อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

– พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๗ อัตรา

– พนักงานดับเพลิง จํานวน ๖ อัตรา

– ภารโรง  จํานวน ๑ อัตรา

– คนงานทั่วไป (เก็บเงิน) จํานวน ๓ อัตรา

– ช่างไม้ จํานวน ๓ อัตรา

– ช่างปูน จํานวน ๓ อัตรา

– คนสวน  จํานวน ๑๐ อัตรา

– คนงานทั่วไป จํานวน ๑๐ อัตรา

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน ๑ อัตรา

– พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน ๒๐ อัตรา

– คนงานประจํารถขยะ จํานวน ๔๐ อัตรา

– คนงานกวาดถนน จํานวน ๑๐ อัตรา

รายละเอียด คุณสมบัติ เงินเดือน อยู่ในเอกสารการรับสมัครด้านล่างนี้

เทศบาลปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรีเทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรีเทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี


การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ไม่มีค่าสมัคร (โปรดแต่งกายชุดสุภาพเท่านั้น) เทศบาลนครปากเกร็ดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๑ และ ทางเว็บไซด์ www.pakkretcity.go.th

เอกสารประกอบการรับสมัครมีดังนี้

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง เดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน ๒ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ ๒ ขึ้นไป โดยต้องได้รับ ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จํานวน ๑ ฉบับ กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่ง สําหรับผู้มีทักษะ) ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
๕. สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จํานวน ๑ ฉบับ กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
5. สําเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ (ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลทุกประเภท และตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
๗. สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ ๒ ขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ กรณีสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
๗. สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบับ กรณีสมัครพนักงาน จ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
๙. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับพนักงาน เทศบาล
๑๐. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ การสมรส (กรณีชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร หรือหลักฐานอื่น ๆ จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัคร ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารด้วย ตนเองทุกฉบับ


สำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด

เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ – ๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๓

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -