www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) ระดับมัธยมศึกษา (ทั่วไป) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท

  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

2.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สอนกีฬา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท

  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและจัดการกีฬาและสุขศึกษาและพลศึกษา
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

  • มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมีความรู้ความสามารถ และมี ทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล ขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่งได้ ดังนี้ รถกระบะเท ความจุต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์หลา -รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด -รถบด – รถยกกระเช้า – รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี.ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลังตั้งแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10 เมตร – รถซ่อมบํารุง

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ภารโรง 5 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ที่จะดูแลซ่อมแซม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

 

2. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม. 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นอันดับ แรก และพิจารณาปริญญาตรีการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ อนุปริญญา และประกาศนียบัตรการศึกษาตามลําดับ


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนคร นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท

เทศบาลนครนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา หรือทางเว็บไซต์ www.edukorat.com

เทศบาลนครนครราชสีมา

635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4423-4600 – 59


 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดง ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ

โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้

๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือ อนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ จํานวน ๑ ฉบับ

๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ ๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

5) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ ได้รับการยกเว้น จํานวน ๑ ฉบับ

๗) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๘) สําเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คํานําหน้านาม ใบสําคัญการสมรส จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครฯ รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้าเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -